Kvietimas į aplinką išmetamų teršalų kiekio mažinimui

Kvietimas teikti paraiškas į aplinką išmetamų teršalų kiekio mažinimui

(konkursinis kvietimas)

Priemonės lėšomis yra finansuojamos veiklos, skirtos mažinti neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkos orui ir užtikrinančios įgyvendinto projekto tęstinį aplinkos oro apsaugos efektą.

Projektai negali būti susiję su:

 • šilumos energijos, naudojamos ne technologiniame gamybos procese, gamyba,
 • gamyboje naudojamų lakiųjų organinių junginių (toliau – LOJ) turinčių medžiagų (žaliavų) keitimu LOJ neturinčiomis,
 • anglinių filtrų LOJ sulaikymui diegimu

Tinkamos finansuoti išlaidos: įrenginių (įskaitant jų transportavimą ir/ar montavimą), kuriuos įdiegus mažėja neigiamas ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinamas tęstinis aplinkos apsaugos efektas, įsigijimo išlaidos.

Galimi pareiškėjai:

Lietuvos Respublikoje veikiantys juridiniai asmenys arba Lietuvos Respublikoje įregistruoti kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse įsisteigę įmonių filialai, įgyvendinantys projektus Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Finansavimo suma: iki 200 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: iki 70 proc.

Paraiškų pateikimo terminas: nuo 2021-07-01 iki 2021-08-31

Kvietimui skirtos lėšos: 1 000 000 Eur

PABENDRAUKIME

  MUTATO STIPRYBĖS

  • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
  • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
  • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
  • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.