E-komercijos modelis (E-Verslas)

E. KOMERCIJOS MODELIS COVID-19

Finansavimas klientų savitarnos sprendimams ir jų integravimui su imonės išteklių valdymo sistemomis

Priemonė yra skirta MVĮ (labai mažos, mažos, vidutinės įmonės), kurios įregistruotos virš 1 m. ir, tikslas paskatinti įmones diegti informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu, siekiant padidinti pajamų augimą. Jei Jūsų įmonė gamina produktus arba parduoda paslaugas, prašome kreiptis ir Mutato komanda atsakys į visus Jūsų klausimus, patikrins Jūsų įmonės tinkamumą, surinks reikiamus dokumentus ir pateiks paraišką už Jus.

Kvietimo pabaiga: 2021m. rugsėjo 20d.

Kvietimo biudžetas: 40 mln. EUR

Remiamos veiklos:

E. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir vidutinėse įmonėse, perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per:

 1. klientų savitarnos sprendimus gaminių ir paslaugų elektroninėse prekybos platformose, įskaitant gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimus, ir
  (arba)
 2. išteklių valdymo sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus.

Naudojamos sąvokos:

 • Elektroninės prekybos platforma – programinė įranga, leidžianti vykdyti gaminių ar paslaugų pirkimo ir pardavimo procesą internetu, integruojant gaminių ir paslaugų paieškos, krepšelio (užsakymo) suformavimo, mokėjimo atlikimo bei užsakymo įvykdymo ir valdymo funkcijas.
 • Išteklių valdymo sistema – informacinėmis technologijomis grįsti sprendimai, kurie užtikrina optimalų įmonės atsargų, gaminamų gaminių, teikiamų paslaugų planavimą, jų atnaujinimą ir tiekimą (teikimą).
 • Išteklių valdymo sistemos integravimas – informacinėmis technologijomis grįstų išteklių valdymo sprendimų sujungimas, pritaikymas ir (ar) susiejimas su elektroninės prekybos sistema, siekiant užtikrinti automatizuotą su užsakymais ir klientais susijusių duomenų perdavimą tarp šių sistemų.
 • Klientų savitarnos sprendimai – informacinėmis technologijomis paremti sprendimai, skirti klientams savarankiškai užsisakyti pačios įmonės pagamintą produkciją ir už ją sumokėti, pardavimo informacijai valdyti, pačios įmonės pagamintos produkcijos pristatymui ir (arba) tiekimui (teikimui) sekti, susijusiems dokumentams rengti ir saugoti, problemų sprendimo savitarnai ir kitoms savitarnos operacijoms atlikti. Tinkama finansuoti tik ta gamybos ir paslaugų užsakymų valdymo sprendimų dalis, kuri susijusi su klientų savitarnos sprendimais.

Tinkamos išlaidos:

 • Programinės įrangos: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimo ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos.
 • tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos.
 • su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos
 • projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e. komercijos modelio diegimu susijusias būtinas užduotis, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka (pavyzdžiui, prekių kortelių aprašymas, sukonfigūravimas, pasirengimas diegti, testavimas). Darbo užmokestis mokamas taikant privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo darbo užmokesčio fiksuotuosius įkainius, kurie nustatomi vadovaujantis Privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo bei dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita, skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Netinkamos išlaidos:

 • programinės įrangos atnaujinimo (angl. update, upgrade) išlaidos;
 • e. rinkodaros, rinkos tyrimų, strategijų parengimo, fotografavimo ir kitos su rinkodara ir (ar) produkcijos pristatymu susijusios išlaidos;
 • tiesiogiai su klientų savitarnos sprendimais nesusijusių verslo valdymo sistemų ir (arba) jos modulių diegimas ir modifikavimas;
 • naujos verslo valdymo sistemos diegimas (pavyzdžiui, ERP, CRM, gamybos ir paslaugų užsakymo valdymo IT sprendimai);
 • integracijos su išorine elektroninės prekybos platforma išlaidos.

Skiriama parama: iki 50 000 Eur.

Projekto trukmė: iki 1 metų.

Finansavimo intensyvumas: iki 75%

Įmonei keliami reikalavimai (pagrindiniai):

 • Mikroįmonės, mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), veikiančios ne trumpiau nei metus;
 • Vidutinės metinės pajamos iš savo pagamintų produktų ar paslaugų per pastaruosius tris metus ne mažiau kaip 50 000 EUR į metus;
 • Neišnaudotas reikiamas De minimis likutis.

Projekto atrankos kriterijai:

 • Prioritetas bus suteikiamas pareiškėjams, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau nei 30 procentų. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį apyvartos kritimą turinčių MVĮ projektams, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės.
 • Prioritetas suteikiamas projektams, kurių pareiškėjai turės didesnį pajamų augimo potencialą. Įmonės pajamų padidėjimas skaičiuojamas kaip skirtumas tarp pajamų per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos ir pajamų paraiškos pateikimo metais (2020 m.). pagal su paraiška pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų duomenis. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas didesnį augimo potencialą numatantiems MVĮ projektams, suteikiant balus pagal tris atskiras pareiškėjų grupes: labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonė.

PABENDRAUKIME

  MUTATO STIPRYBĖS

  • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
  • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
  • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
  • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.