COVID-19 MTEP

Finansavimas COVID-19 MTEP veiklai

 

Paramos tikslas yra skatinti MTEP veiklų projektus, susijusius su COVID-19. Jeigu Jūsų įmonė kuria arba planuoja kurti kovai su COVID-19 reikalingus produktus ar technologijas, prašome kreiptis ir Mutato komanda atsakys į visus Jūsų klausimus, patikrins Jūsų įmonės tinkamumą, surinks reikiamus dokumentus ir pateiks paraišką už Jus.

 

Kvietimo pradžia: 2020 m. spalio 28 d.

Kvietimo pabaiga: 2020 m. lapkričio 27 d.

Numatomas kvietimo biudžetas: 30 mln. EUR

 

Remiama veikla:

 • Su COVID-19 susiję MTEP ir naujų produktų ir technologijų sertifikavimas, įskaitant projektus, kuriems pagal programos „Horizontas 2020“ labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) priemonę suteiktas kokybę rodantis pažangumo ženklas, susijęs su kova su COVID-19. Pagal Aprašą vien tik naujų produktų ir technologijų sertifikavimo veikla negalima.
 • Vertinama, ar įgyvendinant projektą vykdoma MTEP veikla, susijusi su COVID-19. MTEP, susiję su COVID-19, apima vakcinų, vaistinių preparatų ir gydymo priemonių, medicinos priemonių, ligoninių ir medicinos reikmenų, dezinfekavimo priemonių, apsauginių drabužių ir priemonių MTEP, taip pat su procesų inovacijomis, siekiant veiksmingos produktų (vakcinų, vaistinių preparatų ir gydymo priemonių, medicinos priemonių, ligoninių ir medicinos reikmenų, dezinfekavimo priemonių, apsauginių drabužių ir priemonių) gamybos, susijusius MTEP.
 • Finansavimas negali būti teikiamas tokiam projektui, kuriuo ketinama vykdyti mokslinius tyrimus, užsakomus kitų įmonių ir/ar organizacijų.

 

Tinkamos išlaidos:

 • Tinkamos finansuoti išlaidos, susijusios su MTEP, susijusiais su COVID-19, yra išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir paskirstytos proporcingai veiklai (pro rata principu):
  • skaitmeninei ir kompiuterinei įrangai;
  • diagnostikos priemonėms, duomenų rinkimo ir tvarkymo priemonėms;
  • patentų ir kito nematerialiojo turto įsigijimui, patvirtinimui ir apsaugai.
 • Šios išlaidos kartu su 5.1, 5.2 ir 5.7 papunkčiuose nurodytomis išlaidomis negali sudaryti daugiau kaip 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.
 • Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos visos MTEP projektų, susijusių su COVID-19, vykdymo laikotarpiu būtinos išlaidos, įskaitant personalo išlaidas:
  • 5.1. MTEP paslaugų įsigijimo išlaidos;
  • 5.2. išlaidos, susijusios su konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų, skirtų vien tik projekto MTEP veiklai, įsigijimu, taip pat išlaidos dėl MTEP veiklai reikalingų paslaugų, kurios nėra MTEP ir be jų nebus pasiekti projekto tikslai, įsigijimo.
  • 5.3. ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų (I–IV tyrimų etapais) išlaidos, IV etapo tyrimų išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei šiais tyrimais sudaromos sąlygos tolesnei mokslinei ar technologinei pažangai;
  • 5.4. naujiems produktams ir technologijoms sertifikuoti būtinos išlaidos;
  • 5.5. išlaidos, patirtos siekiant gauti atitikties vertinimus ir (arba) leidimus, būtinus prekybai naujomis ir patobulintomis vakcinomis ir vaistiniais preparatais, medicinos priemonėmis, ligoninių ir medicinos reikmenimis, dezinfekavimo priemonėmis ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis;
  • 5.6. su kitomis veiklos sąnaudomis, įskaitant sąnaudas medžiagoms, mažaverčiam inventoriui, atsargoms ir panašiems produktams, priskirtiniems trumpalaikiam turtui, tiesiogiai susijusiomis su MTEP veikla, susijusios išlaidos;
  • 5.7. projekto MTEP veikloms naudojamo turto (įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių ir įrengimų, pastatų ir (ar) patalpų) nusidėvėjimo sąnaudos, jeigu šiam turtui įsigyti nebuvo naudojamos viešosios (įskaitant ir kitų valstybių) lėšos;
  • 5.8. projektą vykdančio personalo darbo užmokestis
  • 5.9. projektą vykdančio personalo komandiruočių išlaidos
  • 5.10. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – įrangos nuomos išlaidos;
  • 5.11. tiesiogiai su projekto įgyvendinimu susijusios ir veiklai proporcingai (pro rata principu) paskirstytos pridėtinės išlaidos – projektui įgyvendinti būtinų pastatų ar patalpų nuomos išlaidos.
  • – netiesioginės išlaidos.
 • 5.11 papunktyje nurodytos išlaidos kartu su netiesioginėms išlaidoms negali sudaryti daugiau nei 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
 • Tinkamos išlaidos nuo 2020 m. vasario 1 d.

 

Įsipareigojimas:

Projekto vykdytojas, numatęs projekto įgyvendinimo metu vykdyti veiklą, kuriai yra gautas finansavimas ir kuriai būtinas leidimas, licencija ar veiklos atestatas, projekto įgyvendinimo metu arba projektui pasibaigus (jeigu įvertinus veiklos specifiką, galima projektui pasibaigus) per projekto sutartyje nustatytą laikotarpį privalo pateikti įgyvendinančiajai institucijai gauto leidimo, licencijos ar veiklos atestato kopiją. Nepateikus leidimo, licencijos ar veiklos atestato kopijos, Ministerija turi teisę pareikalauti iš projekto vykdytojo grąžinti suteiktą finansavimą.

 

Projekto trukmė:

Iki 12 mėn. Projekto veikla privalo būti pradėta įgyvendinti per 14 dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos, įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, turi teisę vienašališkai nutraukti projekto sutartį.

 

Galimi partneriai:

Partneriai negalimi, išskyrus atvejus, kai projektą finansuoja daugiau nei viena valstybė narė arba jis įgyvendinamas tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų organizacijomis ar kitomis įmonėmis. Jei projektas įgyvendinamas su partneriais, pareiškėjas turi patirti ne mažiau kaip 50 procentų, bet ne daugiau 90 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Skiriama parama:Nuo 40 000 EUR iki 1 000 000 EUR

Finansavimo intensyvumas: 

 • Iki 80 proc.
  • +15 procentinių punktų, jei mokslinių tyrimų projektą finansuoja daugiau nei viena valstybė narė arba jis vykdomas tarpvalstybiniu mastu bendradarbiaujant su mokslinių tyrimų organizacijomis ar kitomis įmonėmis.

 

Tinkamas pareiškėjas:

 • Jei įmonė veikia virš trejų metų – vidutinė 3 metų apyvarta 145 000 eurų;
 • Jei įmonė veikia trumpiau trejų metų –  per laiką nuo įmonės įregistravimo dienos apyvarta arba įstatinis kapitalas yra ne mažesniss kaip 145 000.

 

PABENDRAUKIME

   

   

  MUTATO STIPRYBĖS

  Mutato rodikliai lyginant su rinkos rodikliais 2014 - 2020m.

   

  • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
  • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
  • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
  • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.