COVID-19 produktai LT

Finansavimas COVID-19 reikalingų produktų gamybai

 

Paramos tiklas yra skatinti MVĮ (labai maža, maža ir vidutinė įmonė) investicijas į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą. Jeigu Jūsų įmonė gamina arba planuoja gaminti kovai su COVID-19 reikalingus produktus, prašome kreiptis ir Mutato komanda atsakys į visus Jūsų klausimus, patikrins Jūsų įmonės tinkamumą, surinks reikiamus dokumentus ir pateiks paraišką už Jus.

 

Kvietimo pradžia: 2020 m. spalio 28 d.

Kvietimo pabaiga: sustabdyta

Numatomas kvietimo biudžetas: 31 mln. EUR

 

Remiama veikla: kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamyba:

 1. atitinkamų vaistinių preparatų (įskaitant vakcinas) ir gydymo priemonių, jų tarpinių produktų, vaistų veikliųjų medžiagų ir žaliavų gamyba;
 2. medicinos priemonių, ligoninių ir medicinos reikmenų (įskaitant ventiliatorius, apsauginius drabužius ir priemones, taip pat diagnostikos priemones) ir būtinų žaliavų gamyba;
 3. dezinfekavimo priemonių ir jų tarpinių produktų bei jų gamybai būtinų cheminių žaliavų gamyba;
 4. duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo priemonių, skirtų kovai su COVID-19, gamyba.

 

Tinkamos išlaidos:

 • Tinkamos išlaidos yra laikomos nuo 2020 m. vasario 1 d.
 • Diegiama įranga/įrenginiai turi būti nauji įmonės mastu.
 • Tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir paskirstytos proporcingai veiklai, yra kovai su COVID-19 reikalingų produktų (atitinkamų vaistinių preparatų (įskaitant vakcinas) ir gydymo priemonių, jų tarpinių produktų, vaistų veikliųjų medžiagų ir žaliavų; medicinos priemonių, ligoninių ir medicinos reikmenų (įskaitant ventiliatorius, apsauginius drabužius bei priemones, taip pat diagnostikos priemones) ir būtinų žaliavų; dezinfekavimo priemonių ir jų tarpinių produktų bei jų gamybai būtinų cheminių žaliavų; duomenų rinkimo ir (arba) tvarkymo priemonių, skirtų kovai su COVID-19) gamyba ir naujų gamybos įrenginių bandymu susijusios išlaidos, patirtos iki masinės gamybos pradžios ir apskaičiuotos kaip su įrenginių bandymu susijusių veiklos sąnaudų ir veiklos pajamų, gautų iš bandomųjų gamybos ciklų, skirtumas:
  • investicinės sąnaudos išvardytų produktų gamybai būtinos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto, skirto gamybinei veiklai vykdyti, įsigijimo ir įrangos lizingo (finansinės nuomos) išlaidos (išskyrus su lizingo (finansinės nuomos) sutartimi susijusias mokesčių išlaidas ir palūkanas) (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros (kol vyksta montavimas, instaliavimas, paruošimas naudoti, išbandymas) ir susijusias išlaidas). Lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo trukmę, tai yra lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe;
  • investicinės sąnaudos, susijusios su nematerialaus turto įsigijimu (įskaitant licencijas, programinės įrangos diegimą, darbuotojų apmokymą ir susijusias išlaidas).
 • Projekto vykdymo išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. visų tinkamų projekto išlaidų. Tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurios patirtos iki masinės gamybos pradžios ir apskaičiuotos kaip su įrenginių bandymu susijusių veiklos sąnaudų ir veiklos pajamų, gautų iš bandomųjų gamybos ciklų, skirtumas, yra laikomos:
  • projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos tiek, kiek tai susiję su įrangos, įrenginių bandymu. Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijas už nepanaudotas kasmetines atostogas apmokamos taikant maksimalias kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos vadovaujantis Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita, paskelbta ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/kasmetiniu-atostogu-ismoku-fiksuotuju-normu-nustatymo-tyrimo-ataskaita. Pakeistos kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotosios normos taikomos nuo jų įsigaliojimo dienos, įskaitant ir įgyvendinamas sutartis;
  • išorinių konsultacinių paslaugų, reikalingų įrangos, įrenginių diegimui ir bandymui, įsigijimas;
  • žaliavų, medžiagų ir energijos sąnaudos, reikalingos naujų gamybos įrenginių bandymui.

 

Skiriama parama: nuo 100.000 iki 1.000.000 EUR.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 

 • iki 6mėn. statuojant per 14d. nuo finansavimo pradžios;
 • už kiekvieną pavėluotą mėn, finansavimas mažinama 25%.

Finansavimo intensyvumas: 

 • 80%;
  • +15%, jeigu investavimas užbaigiamas per du mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos.

 

Įmonei keliami reikalavimai (pagrindiniai):

 • pramonės MVĮ (labai maža, maža ir vidutinė įmonė);
 • veikianti ne trumpiau kaip 1 metus;
 • vidutinės pačios MVĮ pagamintos produkcijos pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo MVĮ įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur;
 • reikia pateikti leidimus, licenciją ar veiklos atestatą gaminti kovai su COVID-19 reikalingus produktus. Galima tartis su agentūra kada jie bus pateikti.

 

PABENDRAUKIME

   

   

  MUTATO STIPRYBĖS

  Mutato rodikliai lyginant su rinkos rodikliais 2014 - 2020m.

   

  • 9 metų patirtis finansų ir projektų valdyme;
  • Aistra darbui, racionalumas ir sukaupta patirtis leidžia mums būti efektyviais, todėl taupome klientų laiką ir kuriame aiškią finansinę naudą;
  • 100% patenkintų, sugrįžtančių su naujais iššūkiais, rekomenduojančių mus kitiems, klientų;
  • Paramą administruojančios agentūros mūsų įmonės paruoštus projektus visada vertina kaip labai kokybiškus.